منشور اخلاقی

منشور اخلاقی :

1- اخلاق مداری، توليد با كيفيت و پاسخگويي به نياز مشتريان را سرلوحه كارمان قرار داده‌ايم و در جهت رضايتمندی مشتريان به اين ويژگی پايبنديم.
۲- همواره حق با مشتری می‌باشد و ميبايد با حفظ وارتقاء سطح كيفی محصولات از رضايتمند بودن مشتری به سمت خرسند نمودن مشتری حركت كنيم.
۳- با رعايت اصول اخلاقی و اسلامی در تعامل با مشتری و ساير همكاران تلاش می‌نماييم تا محيطی سالم و پويا داشته باشيم.
۴- فرهنگ پاسخگويی صادقانه در مقابل مشتری را از بسترهای تعالی خود و شركت می‌دانيم.
۵- نظم، آراستگی، وقت شناسی، دقت، صداقت و آمادگی برای ارائه خدمت به مشتری را از اصول مسلم و قطعی موفقيت خود می‌دانيم.
۶- تعلقات سازمانی را در خود می‌پرورانيم و به همكاران احترام می‌گذاريم تا با همدلی در جهت كرامت و رضايت مشتری و مردم گام برداريم.
۷- كاركنان شركت به عنوان ارزشمندترين منابع شركت می‌باشند، بنابراين از هر كوششی جهت آموزش و بهبود عملكرد كاركنان دريغ نمی‌نماييم.
۸- موفقيت‌های مادی راجهت بقاء شركت مورد توجه قرار داده‌ايم وآن‌ را وسيله‌ای برای تامين اهدافی گسترده‌تر، كه همانا اشتغال‌زايی و رونق اقتصادی و فنی كشور مي‌باشد مي‌دانيم.
۹- رعايت احترام، ادب و نزاكت و عدالت و انصاف را يكی از رموز بقاء شركت تلقی می‌كنيم.
۱۰- تلاش می‌نماييم با رعايت اصول صرفه‌جويی و پرهيز از تجمل‌گرايی و هزينه‌های غيرضروری در استفاده از منابع و امكانات موجود، قيمت تمام شده محصولات را با حفظ كيفيت كاهش دهيم.
۱۱- دريافت هرگونه انتقاد، اظهارنظر و پيشنهاد از سوی همكاران و مشتريان را مشتاقانه ارج نهاده و از آن به عنوان زمينه‌ساز رشد و ارتقای خود و شركت استفاده می‌نماييم.