مقایسۀ خواص هادی‌های مسی با آلومینیومی

مقایسۀ خواص هادی‌های مسی با آلومینیومی

مقایسۀ خواص هادی‌های مسی با آلومینیومی

جداول زیر خواص متالورژیکی مس در مقایسه با آلومینیوم را نشان می دهد :

شايان ذكر است مطابق فرمول زير و جدول بالا، سطح مقطع يك هادی آلومينيومی حدود 6/1 برابر سطح مقطع هادی مسی معادل الكتريكی است همچنين جدول زير چند نوع كابل آلومينيوم معادل الكتريكی كابل مسی را نشان مي دهد ( mm^2 ):

اهمیت کنترل کیفیت در مفتول آلومینیوم مصرفی در صنعت سیم وکابل

کنترل کیفی مفتول آلومينيوم EC گرید در صنعت سیم و کابل:

1- مقاومت الکتریکی

2- استحکام كششي

3- قطر مفتول

4- آنالیز شیمیایی

5- صافی سطح

6- درصد ازدیاد طول


جدول (1)- مشخصات مفتول آلومينيوم

تلرانس طبق استاندارد ASTM B233 

(mm)

استحکام كششي طبق استاندارد ASTM B233

(MP)

نوع

قطر

mm

انحراف در يك نقطه

تلرانس قطر

0/76±

0/51±

59-97

AL 1350-O

9/52

0/76±

0/51±

83-117

AL 1350-H12

9/52

0/76±

0/51±

103-138

AL 1350-H14

9/52

0/76±

0/51±

117-152

AL 1350-H16

9/52

* حداقل طول نمونه مورد قبول براي آزمايش مقاومت كششی 250 ميليمتر می‌باشد. (‌ ASTM B233 بند 4-7 )


جدول (2)- طبق استاندارد ASTM B233

حداقل هدايت الكتريكی %IACS

مقاومت ويژه (Ω.mm2/km)

نوع

61/8

27/899

AL 1350-O

61/5

28/035

AL 1350-H12

61/4

28/080

AL 1350-H14

61/3

28/126

AL 1350-H16

 دستور العمل: حداكثر مقاومت ويژه مورد قبول برای آلومينيوم برابر 265/28 (Ω.mm2/km) می‌باشد.


جدول (3)- آناليز شيميايی طبق استاندارد ASTM B233

درصد در تركيب (%)

عنصر(حداكثر مقدار)

رديف

0.10

Silicon

1

0.20

Iron

2

0.05

Copper

3

0.01

Manganese

4

0.01

Chromium

5

0.05

Zinc

6

0.05

Boron

7

0.03

Gallium

8

0.02

Vanadium plus titanium

9

0.03

(Other elements (each

10

0.10

(Other elements (total

11

99.70

(Aluminum (min

12

* چگالی آلومينيوم 1370 در دماي 20 درجه سانتيگراد برابر 2705 كيلوگرم بر مترمكعب می‌باشد.

سيم‌های كشيده شده

موارد كنترل سيم‌های كشيده شده آلومينيومی:

1- قطر سیم

2- استحکام كششی

3- صافی سطح

4- ازدياد طول

5- آزمون خمش فقط برای هادی‌های هوایی


جدول(4)- تلرانس مورد قبول قطر سیم طبق استاندارد ASTM B230

قطر (mm)

تلرانس مورد قبول

تا 0/999

   0.010 ميليمتر

1/00 تا 2/99

0/030 ميليمتر

بالاي 3/00

1%


جدول(5)- آلومينيوم (AL 1350-H19) بر طبق استاندارد ASTM B230M

حداقل درصد ازدياد طول

حداقل استحکام كششی

قطر (mm)

متوسط

تنهايی

متوسط

-

160

170

0/227

تا

1/25

1/4

185

200

1/26

تا

1/50

1/5

185

195

1/51

تا

1/75

1/6

185

195

1/76

تا

2/00

1/6

180

190

2/01

تا

2/25

1/6

175

185

2/26

تا

2/50

1/6

170

180

2/51

تا

2/75

1/7

165

175

2/76

تا

3/00

1/8

160

170

3/01

تا

3/50

1/9

160

170

3/51

تا

3/75

2

160

165

3/76

تا

4/50

2/1

160

165

4/51

تا

5/25

2/3

155

160

5/28

تا

6/50

از مقادير متوسط استفاده شود.


جدول(6)- آلومينيوم (AL 1350-H19) بر طبق استاندارد BS 2627

حداقل درصد ازدياد طول

حداقل استحکام كششی

قطر (mm)

كاربرد ندارد

192

 1/25

تا

1/50

كاربرد ندارد

188

1/50

تا

1/75

كاربرد ندارد

184

1/75

تا

2/00

كاربرد ندارد

180

2/00

تا

2/25

كاربرد ندارد

176

2/25

تا

2/5

كاربرد ندارد

172

2/50

تا

2/75

كاربرد ندارد

169

2/75

تا

3/00

كاربرد ندارد

165

3/00

تا

3/25

كاربرد ندارد

164

3/25

تا

3/50

كاربرد ندارد

162

3/5

تا

3/75

كاربرد ندارد

160

3/75

تا

4/25

كاربرد ندارد

159

4/25

تا

5

* طبق استاندارد BS 2627  حداقل ازدياد طول براي سيم كشيده شده آلومينيومی سخت كاربرد ندارد.


هادی‌های تابيده شده

کنترل کیفی هادی‌های تابيده شده آلومينيوم:

1- طول تاب

2- قطر و وزن هادی

3- وضعيت ظاهری

4- جهت تاب (لايه آخر راست گرد باشد و لايه زيرين برعكس آن خواهد بود)