مقایسۀ خواص هادی‌های مسی با آلومینیومی

مقایسۀ خواص هادی‌های مسی با آلومینیومی

جداول زیر خواص متالورژیکی مس در مقایسه با آلومینیوم را نشان می دهد :

شايان ذكر است مطابق فرمول زير و جدول بالا، سطح مقطع يك هادی آلومينيومی حدود 6/1 برابر سطح مقطع هادی مسی معادل الكتريكی است همچنين جدول زير چند نوع كابل آلومينيوم معادل الكتريكی كابل مسی را نشان مي دهد ( mm^2 ):

اهمیت کنترل کیفیت در مفتول آلومینیوم مصرفی در صنعت سیم وکابل

کنترل کیفی مفتول آلومينيوم EC گرید در صنعت سیم و کابل:

1- مقاومت الکتریکی

2- استحکام كششي

3- قطر مفتول

4- آنالیز شیمیایی

5- صافی سطح

6- درصد ازدیاد طول


جدول (1)- مشخصات مفتول آلومينيوم

تلرانس طبق استاندارد ASTM B233 

(mm)

استحکام كششي طبق استاندارد ASTM B233

(MP)

نوع

قطر

mm

انحراف در يك نقطه

تلرانس قطر

0/76±

0/51±

59-97

AL 1350-O

9/52

0/76±

0/51±

83-117

AL 1350-H12

9/52

0/76±

0/51±

103-138

AL 1350-H14

9/52

0/76±

0/51±

117-152

AL 1350-H16

9/52

* حداقل طول نمونه مورد قبول براي آزمايش مقاومت كششی 250 ميليمتر می‌باشد. (‌ ASTM B233 بند 4-7 )


جدول (2)- طبق استاندارد ASTM B233

حداقل هدايت الكتريكی %IACS

مقاومت ويژه (Ω.mm2/km)

نوع

61/8

27/899

AL 1350-O

61/5

28/035

AL 1350-H12

61/4

28/080

AL 1350-H14

61/3

28/126

AL 1350-H16

 دستور العمل: حداكثر مقاومت ويژه مورد قبول برای آلومينيوم برابر 265/28 (Ω.mm2/km) می‌باشد.


جدول (3)- آناليز شيميايی طبق استاندارد ASTM B233

درصد در تركيب (%)

عنصر(حداكثر مقدار)

رديف

0.10

Silicon

1

0.20

Iron

2

0.05

Copper

3

0.01

Manganese

4

0.01

Chromium

5

0.05

Zinc

6

0.05

Boron

7

0.03

Gallium

8

0.02

Vanadium plus titanium

9

0.03

(Other elements (each

10

0.10

(Other elements (total

11

99.70

(Aluminum (min

12

* چگالی آلومينيوم 1370 در دماي 20 درجه سانتيگراد برابر 2705 كيلوگرم بر مترمكعب می‌باشد.

سيم‌های كشيده شده

موارد كنترل سيم‌های كشيده شده آلومينيومی:

1- قطر سیم

2- استحکام كششی

3- صافی سطح

4- ازدياد طول

5- آزمون خمش فقط برای هادی‌های هوایی


جدول(4)- تلرانس مورد قبول قطر سیم طبق استاندارد ASTM B230

قطر (mm)

تلرانس مورد قبول

تا 0/999

   0.010 ميليمتر

1/00 تا 2/99

0/030 ميليمتر

بالاي 3/00

1%


جدول(5)- آلومينيوم (AL 1350-H19) بر طبق استاندارد ASTM B230M

حداقل درصد ازدياد طول

حداقل استحکام كششی

قطر (mm)

متوسط

تنهايی

متوسط

-

160

170

0/227

تا

1/25

1/4

185

200

1/26

تا

1/50

1/5

185

195

1/51

تا

1/75

1/6

185

195

1/76

تا

2/00

1/6

180

190

2/01

تا

2/25

1/6

175

185

2/26

تا

2/50

1/6

170

180

2/51

تا

2/75

1/7

165

175

2/76

تا

3/00

1/8

160

170

3/01

تا

3/50

1/9

160

170

3/51

تا

3/75

2

160

165

3/76

تا

4/50

2/1

160

165

4/51

تا

5/25

2/3

155

160

5/28

تا

6/50

از مقادير متوسط استفاده شود.


جدول(6)- آلومينيوم (AL 1350-H19) بر طبق استاندارد BS 2627

حداقل درصد ازدياد طول

حداقل استحکام كششی

قطر (mm)

كاربرد ندارد

192

 1/25

تا

1/50

كاربرد ندارد

188

1/50

تا

1/75

كاربرد ندارد

184

1/75

تا

2/00

كاربرد ندارد

180

2/00

تا

2/25

كاربرد ندارد

176

2/25

تا

2/5

كاربرد ندارد

172

2/50

تا

2/75

كاربرد ندارد

169

2/75

تا

3/00

كاربرد ندارد

165

3/00

تا

3/25

كاربرد ندارد

164

3/25

تا

3/50

كاربرد ندارد

162

3/5

تا

3/75

كاربرد ندارد

160

3/75

تا

4/25

كاربرد ندارد

159

4/25

تا

5

* طبق استاندارد BS 2627  حداقل ازدياد طول براي سيم كشيده شده آلومينيومی سخت كاربرد ندارد.


هادی‌های تابيده شده

کنترل کیفی هادی‌های تابيده شده آلومينيوم:

1- طول تاب

2- قطر و وزن هادی

3- وضعيت ظاهری

4- جهت تاب (لايه آخر راست گرد باشد و لايه زيرين برعكس آن خواهد بود)